ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Προπτυχιακοί Φοιτητές

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι:

1. Έχουν την ιδιότητα του φοιτητή-τριας του Ε.Μ.Π.

2. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής

3. Οι οικογένειες τους έχουν μόνιμο τόπο διαμονής διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται ο τόπος σπουδών, και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη που βρίσκεται η Εστία.

4. Δεν έχουν συμπληρώσει τον 25ο χρόνο της ηλικίας τους.

5. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια εισοδήματος ανά κατηγορία για εισδοχή στις Ν.Ε.Ε.Μ.Π., που μπορεί να έχει κάποιος για να εξεταστεί η αίτηση του και που περιγράφονται ακριβώς στα ειδικά κριτήρια.

6. Έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμη αίτηση εισδοχής με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μετά την πάροδο υποβολής, εξετάζονται άμεσα από την Επιτροπή, και καταρτίζονται αντίστοιχοι πίνακες πρωτοετών, παλαιών ετών, αλλοδαπών, οι οποίοι αναρτώνται στο Πίνακα Ανακοινώσεων της Εστίας με ευθύνη της Γραμματείας. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων εισδοχής μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή της Εστίας.

7. Δεν έχουν απομακρυνθεί από Φ.Ε.-Σ.Ε. με προηγούμενη απόφαση Επιτροπής.

8. Εχουν καταθέσει αίτηση εισδοχής σε μια μόνο Φ.Ε. ή Σ.Ε.Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-Υποψήφιοι Διδάκτορες

Δικαίωμα εισαγωγής έχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου σε ένα από τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ. Ανώτατο χρονικό όριο στέγασης των μεταπτυχιακών είναι δυόμιση (2,5) πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής στο ΔΠΜΣ.

Για τους υποψήφιους Διδάκτορες ανώτατο χρονικό όριο στέγασης είναι τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους ως υποψηφίων. Για τη διαμονή τους απαιτείται η προσκόμηση ετησίως έκθεσης προόδου από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.Για την εισαγωγή των ως άνω κατηγοριών πρέπει να πληρούνται τα γενικά οικονομικά κριτήρια όλων των δικαιούχων.

Οι αιτήσεις όλων των υποψηφίων εξετάζονται την αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.