ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

1. Βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής ότι φοιτά με αναφορά α) στο χρόνο εγγραφής, β) στον ήδη διανυόμενο χρόνο σπουδών.

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από Δήμο ή Κοινότητα τελευταίου εξαμήνου.

5.  Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορείας (Γονέων και ατομική). Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι αυτό θα προσκομηθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων, επικυρωμένη.

7.  Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους Υγείας, θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

8.  Οσοι υποψήφιοι έχουν αδελφό φοιτητή ή να υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία θα προσκομίσουν  βεβαίωση του τμήματος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

9. Οσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.

10. Οσοι υποψήφιοι είναι άποροι θα προσκομίσουν βεβαίωση πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

11. Οσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευμένων γονιών, θα προσκομίσουν Δικαστική Απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια των παιδιών.

12. Παιδιά ορφανά από τον ένα ή και τους δυο γονείς θα προσκομίσουν την Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

13. Δύο (2) φωτογραφίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

1. Έντυπο αίτησης εισδοχής.

2. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της σχολής, για το τρέχον εξάμηνο.

3. Φωτοτυπία επικυρωμένη του Διαβατηρίου, από την Πρεσβεία.

4. Φωτοτυπία επικυρωμένη της άδειας παραμονής ή της Βίζας, από την Πρεσβεία.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρωτότυπο και μετάφραση, επικυρωμένο.

6. Βεβαίωση μεταφρασμένη και επικυρωμένη με τα καθαρά εισοδήματα σε euro του ενός ή και των δύο γονέων (αν εργάζονται και οι δύο), που απέκτησαν το προηγούμενο έτος.

7. Δύο (2) φωτογραφίες.

Σημείωση : Όλα τα έγγραφα να είναι του τελευταίου εξαμήνου της αίτησης εισδοχής.