ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΘΕΣΕΩΝ ανά Κατηγορία Δικαιούχων

Α.Προπτυχιακοί φοιτητές

1.  Το 78% των κενών θέσεων των Εστιών καλύπτουν πρωτοετείς φοιτητές –τριες, σπουδαστές-στριες.

2. Το 10% των κενών θέσεων  καλύπτουν φοιτητές παλαιών ετών.

3. Το 10% των κενών θέσεων καλύπτουν οι κατηγορίες:

 i) Το 8%  καλύπτεται από αλλοδαπούς φοιτητές, κατανεμημένο ως εξής:Το 3% αλλοδαποί φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε.  ERASMUS TEMPUS, COMMET, ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ.λ.π).

 ii)Το 5%των κενών θέσεων καλύπτουν:

α) Το 2,5% αλλοδαποί φοιτητές- υπότροφοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά προτεραιότητα έναντι των υποτρόφων των λοιπών Υπουργείων  της Ελληνικής Κυβέρνησης.

β) Το 2,5% Αλλοδαποί Φοιτητές υποβάλλουν στην Γραμματεία.

4. Το  1% των κενών θέσεων καλύπτουν παιδιά ανύπαντρων μητέρων

5.Το 1% των κενών θέσεων της κάθε Εστίας καλύπτουν Ομογενείς φοιτητές-τριες, σπουδαστές-στριες των ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων.

 

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-Υποψήφιοι Διδάκτορες

Το πλήθος των Ελλήνων Μεταπτυχιακών που μπορούν να διαμένουν στις Ν.Ε.Ε.Μ.Π. είναι μέχρι 50 άτομα που κατανέμονται ως ακολούθως: 10 υποψήφιοι για Μ.Δ.Ε. και 40 υποψήφιοι διδάκτορες. Οι θέσεις αυτές είναι εκτός του ποσοστού κενών θέσεων.